Algemene voorwaarden

Goed om te weten ... 

Felix Punt is geregistreerd als coach en als supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching en bij Coaches Voor Medici - en werkt volgens de gedragscodes van beide verenigingen. Felix Punt is bij het CRBKO geregistreerd als docent en werkt ook als gespreksleider EIF voor SO.

Bij individuele trajecten bedraagt het tarief voor het kennismakings- cq intakegesprek €25 indien Felix Punt en/of cliënt besluiten om het traject niet voort te zetten. Worden er wel vervolggesprekken gepland, dan is het tarief voor het eerste gesprek gelijk aan het tarief voor de vervolggesprekken.
Bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak danwel het annuleren daarvan binnen vierentwintig uur voor de geplande aanvangstijd, kan het gesprek in rekening worden gebracht. 

Facturen worden in de regel aan het einde van de maand en per e-mail verstuurd. Deze facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden betaald, onder vermelding van het factuurnummer. Bij het niet voldoen daaraan, zal er een betalingsherinnering worden verstuurd met een betalingstermijn van opnieuw veertien dagen. Indien de factuur niet is voldaan binnen dertig dagen na de tweede (herinnerings-) factuurdatum, zal €25 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW.